Tuesday, November 20, 2012

பிறவித்துயரற - Summary

In  the 7th thiruvaimozhi - பிறவித்துயரற, Sri Aazhwar speaks about  Emperuman's 'AshrayaNa bhOgyatvam' - a trait which makes our association (surrender) with Him sweet. In this post we shall see the summary of each pasuram.

In the first Pasuram,  Aazhwar takes a dig at Kaivalyarthis, stating that inspite of having Bhagavan with us, they seek Kaivalyam - 'பரமதர்மிஷ்டனாயும் திருவாழியாம்வானை ஆயுதமாகவுடையனாயும் பரம பரிசுத்தனாயுமிருக்கின்ற எம்பெருமானை சந்தித்தவாறே தாங்கள் விரும்பிய கைவல புருஷார்த்தம் மறந்துபோக வேண்டியிருக்கவும், அதனை மறவாதே அவனை உபாஸிக்கின்றார்களே! அந்தோ! என்று பரிதபிக்கிறாராயிற்று'.

Learned persons say that the following Kural of Thiruvalluvar is also on the same lines - அறவாழியந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க்கல்லார், பிறவாழி நீந்தலரிது.

In the second Pasuram, Aazhwar says that Emperuman, the darling of the cowherds, is the medicine (Destroyer of enemies) and the Wealth of his real devotees - 'அநந்யப்ரயோஜநாதிகாரிகள் விஷயத்தில்(வேறு பயனைக் கருதாத அடியார்களிடத்தில்) அவன் இருக்கும்படியை அருளிச்செய்தார்'.

In the third Pasuram, Aazhwar says that he is enjoying the ambrosia - the sweet nectar lord limitlessly. He also says that the lord has broken the nescience of rebirths due to the vishesha kataksham - 'பிறவியினாலுண்டானதாகிய அஜ்ஞானத்தை போக்கிக் கொண்டேன் என்று அருளிச்செய்தார்'.

In the fourth Pasuram, Aazhwar says how he can give up on the adorable lord for he drove out the ignorance, entered in the heart, and gave glorious virtues (jnana bhakti & vairagyam) - ‘என்னை இவ்வளவாகப் புகுர நிறுத்தினவனை என்ன காரணத்தால் விடுவேன்?’ என்றார்.

In this fifth Pasuram, Aazhwar says i would give up the Emperuman when the cowherd girls also give him up (which would never happen) -  ‘திருவாய்ப்பாடியில் பெண்கள் கிருஷ்ணனை விடும் அன்று அன்றோ, நான் அவனை விடுவேன்?’ என்றார்.

In the sixth Pasuram, Aazhwar clarifies the a doubt that may arise "What if Emperuman gives up Aazhwar?". For that Aazhwar says even if Emperuman gives up, he wont give up Emperuman - ‘அவன் தான் விடிலோ?’ என்ன, ‘அவன் போக்கை இசையேன்,’ என்றார்.

In the seventh Pasuram, Aazhwar says that even though he took no initiative to seek Him, the independent Lord took possession of Aazhwar on His own volition and the latter came under His magic spell - 'நீர்தாம் விடிலோவென்ன,  அவன் என்னை போகவொட்டா னென்கிறார்'.

In the eight Pasuram, Aazhwar explains that even if the independent Lord tried His utmost to keep Aazhwar away, He wouldn't succeed in putting aside Aazhwar's resolute mind that is deeply devoted to Him. This confidence of Aazhwar is backed up by the fact that he reached out to the Lord through the mediating support of Nappinnai piratti - 'நப்பின்னை பிராட்டி புருஷகாரமாகப்பற்றின என்னை இனி அவனாலும் விடவொண்ணாது' 

In the ninth Pasuram, Aazhwar explains how the Lord gave Himself equally to the devas who wanted divine nectar (and not Him) and also to the cowherds of Aaippaadi who sought Him as the divine nectar. Aazhwar's heart got so steeped in loving devotion to Him that there was no question of separation from Him - 'ஒருநீராக கலந்ததை ஒருவராலும் பிரிக்கவொண்ணாது'

In the tenth Pasuram, Aazhwar says that the auspicious qualities (kalyana gunams) of the Lord are so inexhaustible that Aazhwar cannot reach the end and feel satisfied in singing His praise - 'அவனுடைய கல்யாண குணங்களை ஸர்வகாலமும் அனுபவித்து ஸ்ரமமுடையேனல்லே னென்கிறார்'

In the eleventh Pasuram, Aazhwar draws this padhigam to a close by pointing out that one who learns the meanings enshrined in this Thiruvaimozhi will get rid of the impediments to bhagavad anubhavam - 'இத்திருவாய்மொழிதானே இதுகற்றவர்களுடைய ப்ராப்திப்ரதிபாதங்களை  உந்மூலிதமாக்கு மென்கிறார்'.

Sri Mamunigal puts the entire saram of this thiruvaimozhi in one pasuram in Thiruvaimozhi Nootrandhadhi - where he specifically mentions the thirukalyana gunam enjoyed by aazhwar - பற்றுமவர்க்கு இனியன் and he is the only one who can release us from this samsaram and he is also

‘பிறவியற்று நீள்விசும்பில் பேரின்பம் உய்க்கும்
திறம் அளிக்கும் சீலத் திருமால் - அறஇனியன்
பற்றுமவர்க்கு,’ என்று பகர்மாறன் பாதமே
உற்றதுணை என்றுஉளமே! ஓடு.

In the next post, we shall see the avatharikai of Odum Pulleri  Thiruvaimozhi.

Dasan
Madhusudhanan MA

No comments:

Post a Comment